پالت مسطح

پالت مسطح سازهای است که برای حمل و نقل مواد و کالاها توسط ماشین هایی مانند لیفتراک،جک پالت و غیره، انبارداری و ذخیره سازی آنها در یک وضعیت ثابت استفاده می شود. اغلب کالاها و موادی که بر روی این پالت قرار می گیرند، از پیش بسته بندی شده اند. اهمیت پالت مسطح