پالت راک

چیدمان های پالت راک که برای نگهداری بار در انبارها به کار می روند، انواع مختلفی دارند. بیشتر انبارها ترجیح می دهند از این سیستمها استفاده کنند تا فضای ذخیرهسازی آنها افزایش یابد. هر چند سیستم های پالت راک مزایای زیادی دارند اما برای انتخاب، اجرا و نصب این سیستم ها